Wat is verzuim?

Verzuim is, net als verlof, een groot component binnen een bedrijf. Het kan voorkomen dat een werknemer niet op werk verschijnt door ziekte. Dit wordt ziekteverzuim genoemd. Ondanks dat je je als werkgever hiervoor deels kan verzekeren, heb je nog wel een loondoorbetalingsplicht wanneer ziekteverzuim voorkomt bij jouw werknemers. Dit betekent dat jij als werkgever verplicht bent het loon van jouw zieke werknemer (deels) uit te betalen in de eerste twee jaar. In deze twee jaar moet 70% van het loon worden uitbetaald. Enkel in het eerste jaar moet minimaal het wettelijke minimumloon uitbetaald worden. Na deze twee jaar is het mogelijk over te gaan op ontslag van de werknemer. 

Ziekteverzuim kan van korte duur zijn, zoals bijvoorbeeld een griepje, maar het kan ook voorkomen dat iemand langdurig ziek is. Over het algemeen zijn er dan ook verschillende soorten ziekteverzuim. 

Kort ziekteverzuim 

We noemen ziekteverzuim kort wanneer een werknemer tot vier weken ziek is. Meestal heeft de werknemer een griepje maar is snel weer op de been. De gevolgen voor jou als werkgever zijn vaak te overzien. Wel is het belangrijk gelijk in de eerste week al een melding te doen bij de arbodienst of bedrijfsarts. 

Frequent kort ziekteverzuim

In sommige gevallen kan het ook zo zijn dat een werknemer niet lang ziek is, maar dat een ziekmelding wel vaak voorkomt bij deze werknemer. Dit wordt frequent kort verzuim genoemd. Dit kan een signaal zijn dat er wellicht iets speelt bij de werknemer. Het is daarom verstandig dit in de gaten te houden en contact te onderhouden met de werknemer zodat de kans op lang ziekteverzuim klein te houden. 

Lang ziekteverzuim 

Van lang ziekteverzuim wordt gesproken zodra een werknemer langer dan zes weken ziek is. Als dit het geval is, ben jij als werkgever verplicht te handelen volgens de Wet verbetering Poortwachter. Samen met je werknemer en met een gespecialiseerd verzuimbedrijf werk je aan de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces. 

Met een goed HR-software ben jij als werkgever altijd op de hoogte van de actuele ziekteverzuimpercentages binnen jouw bedrijf en kan je hier naar handelen door de automatische taken en reminders.

*Let op: de informatie binnen dit artikel is gebaseerd op werknemers met een vast en tijdelijk contract. Voor uitzendkrachten en werknemers met een nuluren contract kunnen er andere regels gelden.