Waaraan moet een arbeidsovereenkomst voldoen?

gepost op 2023-06-08 08:21:42

Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend overeenkomst dat de voorwaarden en afspraken vastlegt tussen een werkgever en werknemer, met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Het wordt ook wel een arbeidscontract of werkcontract genoemd. Een arbeidsovereenkomst bevat verschillende elementen die de rechten en verplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer regelen.

Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden vastgelegd. Het is echter wel verstandiger om de voorwaarden schriftelijk vast te leggen om misverstanden te voorkomen. Schriftelijke arbeidscontracten bieden meer zekerheid en bescherming voor beide partijen.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

In een arbeidsovereenkomst worden verschillende aspecten van de werkrelatie vastgelegd, een aantal hiervan zijn:

 • De volledige namen, adressen en contactgegevens van de werkgever en werknemer worden vermeld.
 • Een duidelijke omschrijving van de functie en de taken die de werknemer zal uitvoeren.
 • Informatie over het salaris, het betalingsschema, vergoedingen, arbeidsduur, vakantiedagen, verlofregelingen, pensioenregelingen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • De plaats waar de werknemer het werk zal verrichten, zoals een kantoor, fabriek of andere werkplek.
 • De reguliere werktijden van de werknemer en eventuele afspraken over flexibele werktijden, overwerk, ploegdiensten of nachtdiensten.
 • Indien van toepassing, wordt de duur van de proeftijd vermeld. Dit is de periode aan het begin van de arbeidsovereenkomst waarin zowel de werkgever als de werknemer de mogelijkheid hebben om de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen.
 • Het wordt aangegeven of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd worden de start- en einddatum vermeld.
 • Bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en intellectueel eigendom.  
 • De voorwaarden en procedures voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst, inclusief opzegtermijnen en eventuele opzeggingsgronden.
 • Het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank of de gekozen methode voor geschillenbeslechting worden vermeld.

Voorwaarden arbeidsovereenkomst

Een aantal veel voorkomende voorwaarden die kunnen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst zijn:

 • Het overeengekomen salaris dat de werkgever aan de werknemer zal betalen. Dit bevat ook de betalingsfrequentie van het salaris
 • Het aantal uren dat de werknemer per week of per maand zal werken, en eventuele regelingen met betrekking tot overwerk
 • Het aantal vakantiedagen dat de werknemer heeft en de regelingen met betrekking tot verlof.
 • Extra voordelen die worden geboden, zoals ziektekostenverzekeringen, reiskostenvergoeding en bedrijfsmiddelen.
 • De opzegperiode, die de werknemer en werkgever moeten naleven bij het beëindigen van het arbeidcontract
 • Een bepaling die de werknemer verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en verbiedt het delen ervan met derden.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De werknemer is in dienst van de werkgever. De werkgever kan opdrachten geven en de werkinhoud bepalen.
 • De werknemer krijgt loon voor het uitgevoerde werk. Een werkgever mag voor zover boven het minimumloon, ook (gedeeltelijk) in natura uitbetalen. Bijvoorbeeld in de vorm van maaltijden of 'kost en inwoning'. Ook aandelen en opties van de daarmee behaalde winsten kunnen onder loon vallen.
 • De werknemer voert het werk waarvoor aangenomen zelf uit. 

Wat gebeurt er als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is?

Wanneer er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is opgesteld tussen een werkgever en werknemer, betekent dit niet automatisch dat er geen arbeidsrelatie bestaat. In veel rechtsgebieden wordt een mondelinge overeenkomst beschouwd als een geldige arbeidsovereenkomst.

In sommige gevallen kunnen de volgende elementen van toepassing zijn in een arbeidsrelatie zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst:

Mondelinge overeenkomst

Het kan zijn dat er een mondelinge overeenkomst is waarin de werkgever en de werknemer de basisvoorwaarden van de arbeidsvoorwaarden hebben besproken, zoals de functie, het salaris en de werktijden.

Arbeidsvoorwaarden

De basisarbeidsvoorwaarden, zoals het overeengekomen salaris, werktijden en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden, kunnen worden afgeleid uit de mondelinge afspraken of kunnen worden bepaald door de geldende wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten.

Wettelijke bepalingen

De arbeidsrelatie kan worden beheerst door de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in het betreffende rechtsgebied, zoals minimale lonen, maximale werkuren en andere arbeidsgerelateerde voorschriften.

Gewoonten en praktijken

De werkomgeving en de gangbare praktijken in de branche kunnen ook van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden en -regelingen, zelfs zonder een schriftelijke overeenkomst.

Ook al kan het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst de specifieke details en verplichtingen van de arbeidsrelatie beperken, is het toch belangrijk dat beide partijen een duidelijk begrip hebben van de essentiële aspecten van de werkgelegenheid. Het is altijd raadzaam om indien mogelijk een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen, zodat de rechten en verplichtingen van beide partijen duidelijk zijn vastgelegd en eventuele misverstanden of geschillen kunnen worden voorkomen.

Wat onze klanten zeggen

Ontdek hoe Buddee jouw HR-processen kan verbeteren

Probeer onze software geheel vrijblijvend of plan een online demo en ontdek alle manieren waarop Buddee jou kan helpen om HR-processen te verbeteren, je salarisadministratie uit te besteden, en tijd te besparen.

Veelgestelde vragen

Voor wie is Buddee?
Kan ik een vrijblijvende demo krijgen?
Zijn er opstartkosten voor Buddee?
Koppelen jullie ook met andere software?
Hoe gaat Buddee om met (data)veiligheid en AVG / GDPR?
Welke functionaliteiten heeft Buddee?
Kan ik Buddee gratis uitproberen?
Kan ik ook zelf loonstroken maken?
Kan ik verschillende rechten toewijzen aan mijn medewerkers en externe adviseurs?