Wat is een loonstrook?

Als je als werkgever loon uitbetaalt aan jouw personeel, ben je vervolgens ook verplicht om de specificaties van het loon op een loonstrook, ofwel salarisstrook, te noteren en uit te geven aan jouw werknemers. Met een loonstrook informeer je jouw werknemer over zijn loon en de opbouw hiervan. Zo kunt jouw werknemer controleren of het uitbetaalde salaris klopt. De loonstrook kan zowel schriftelijk als digitaal verstrekt worden. Voor het verstrekken van een digitale loonstrook heb je echter wel uitdrukkelijke instemming van de werknemer nodig. 

Hoewel veel werkgevers ervoor kiezen hun werknemers iedere maand van een loonstrook te voorzien, is dit niet verplicht. Een loonstrook is enkel verplicht bij de eerste loonbetaling en iedere loonbetaling die afwijkt van de vorige loonbetaling.  

De belangrijkste gegevens op de loonstrook

Er is geen verplicht model dat gebruikt moet worden bij het opstellen van een loonstrook. Daarom kunnen loonstroken van elkaar verschillen. Het Burgerlijk Wetboek (7:626 BW) en de Belastingdienst stelt echter wel dat de volgende gegevens verplicht zijn om te noteren op de loonstrook:  

  • Het brutoloon;
  • De samenstelling van het bruto- of het nettoloon, bijvoorbeeld het basisloon of eventuele prestatiebeloning;
  • De bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden, zoals bijvoorbeeld de inhouding van de pensioenpremie, loonbelasting en premie volks- en werknemersverzekeringen;
  • Het wettelijke minimumloon dat voor de werknemer van toepassing is; 
  • De wettelijke minimumvakantiebijslag (ofwel vakantiegeld);
  • Het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst;
  • De periode waarover je het loon hebt betaald, ofwel het loontijdvak;
  • Je naam en de naam van de werknemer.

Wijziging per 1 januari 2020 

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Als gevolg hiervan is het ook verplicht op de loonstrook te noteren wat de overeengekomen arbeidsovereenkomst is, of er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en of er sprake is van een oproepovereenkomst.