Wat zijn de juridische regels omtrent ziekteverlof in 2024?

gepost op 2023-05-11 08:15:38

*Update: De juridische regels omtrent ziekteverlof zijn tot op heden in 2024 niet veranderd ten opzichte van 2023. 

In Nederland hebben werknemers tijdens ziekte recht op doorbetaling van loon voor een periode van maximaal twee jaar. In deze periode is de werkgever verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen aan de werknemer. Hoe hoog het loon is tijdens ziekte hangt af van de arbeidsovereenkomst en cao van het bedrijf.

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Dat betekent dat de werkgever er alles aan moet doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Wanneer de werknemer na twee jaar nog steeds niet in staat is om te werken, is het mogelijk een WIA-uitkering aan te vragen.

Om voor ziekteverlof in aanmerking te komen moet de werknemer zich ziek melden bij de werkgever en een doktersverklaring kunnen aanleveren. Werkgevers zijn dan verplicht om de ziekmelding te registreren en de arbodienst of de bedrijfsarts in te schakelen voor verdere begeleiding van de werknemer.

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat de werknemer niet volledig ziek is, maar wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt. In dit geval kan de werknemer in aanmerking komen voor een gedeeltelijke ziektewetuitkering.

Stappenplan ziekteverzuim 

Het UWV heeft voor het eerste en tweede ziektejaar van een werknemer een stappenplan ziektewet opgesteld waarin staat wat er in die twee jaar allemaal geregeld moet worden. Om zich extra voor te bereiden op de financiële gevolgen van ziekte en re-integratie kunnen werkgevers bijvoorbeeld een verzekering afsluiten die het loon van de werknemer doorbetaalt.

Met het stappenplan van het UWV kan je precies zien welke stappen er moeten worden genomen in geval van ziekte. Ook staat er in wanneer er actie moet worden ondernomen en wanneer het UWV helpt en wanneer de werkgever moet helpen. De stappen die ondernomen moeten worden bij ziekte zijn:

Probleemanalyse

Is de werknemer meer dan zes weken ziek? Dit betekent dat er één of meer gesprekken hebben plaatsgevonden met de bedrijfsarts of de arboarts. De arts bekijkt welke activiteiten er door de werknemer kunnen worden uitgevoerd. Nadat de arts het onderzoek heeft uitgevoerd, maakt hij een probleemanalyse. In dit rapport staat wat er allemaal nodig is voor de re-integratie van de werknemer. Met alle verzamelde gegevens kijken de arts en werknemers samen hoe de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Plan van aanpak

Uiterlijk twee weken nadat de bedrijfsarts de probleemanalyse heeft opgesteld maken de werkgever en werknemer samen een plan van aanpak. Het plan van aanpak beschrijft hoe de werknemer zo snel en verantwoordelijk mogelijk weer aan het werk kan. In het plan van aanpak staat:

  • Wat de werknemer wilt bereiken
  • Hoe de werknemer weer meer gaat werken door middel van;

          - Aanpassen van het werk of de werkplek

          - Andere arbeidsvoorwaarden opstellen

          - Deelnemen aan therapie

          - Extra scholing krijgen

          - Loopbaanbegeleiding ontvangen 

De werkgever en werknemer wijzen samen iemand aan die die re-integraties volgt, dit om te zorgen dat iedereen de gemaakte afspraken nakomt. Deze persoon wordt ook wel de casemanager genoemd en kan een medewerker van de arbodienst, de leidinggevende of een collega. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen als er dingen niet volgens afspraak verlopen bij de casemanager terecht.

Voortgangsgesprekken

Om de zes weken vindt er een gesprek plaats tussen werkgever en werknemer over hoe het gaat met de re-integratie. De werkgever legt deze gesprekken vast in de evaluatie. Zo weet iedereen op tijd of de doelstellingen zijn gehaald. De werkgever en werknemer brengen de bedrijfsarts regelmatig op de hoogte van het verloop van de re-integratie. Wanneer er iets verandert in de gezondheid of privésituatie van de werknemer, stel dan gelijk de bedrijfsarts op de hoogte. Deze kan dan advies geven over aanpassingen van de evaluatie of over medische behandelingen.

Eerstejaarsevaluatie

Wanneer de werknemer langer dan een jaar ziek is, is het tijd om te bespreken hoe het afgelopen jaar is gegaan en of de werknemer op de goede weg is om terug naar werk te komen. Dit gesprek heet de eerstejaarsevaluatie en hierbij vul je gezamenlijk het eerstejaarsevaluatie formulier in. Wanneer het plan van aanpak nog steeds voldoet kan de werknemer verder met de re-integratie zoals besproken.

Eindevaluatie en re-integratieverslag

Als de werknemer na twee jaar nog niet aan het werk is in de oude functie, wordt er tijdens de eindevaluatie besproken wat de volgende stappen zijn. De werkgever en werknemer vullen samen de eindevaluatie van het plan van aanpak in. Hierin geef je aan hoe de werknemer er voor staat met de re-integratie. De eindevaluatie vormt, samen met alle andere documenten die zijn gevormd tijdens het ziekteverlof, het re-integratieverslag. Dit verslag laat zien wat de werkgever en de werknemer hebben gedaan om de werknemer weer aan het werk te helpen.

Terug aan het werk

De werkgever en werknemer richten zich in eerste instantie samen met de bedrijfsarts op de terugkeer naar de werknemers eigen werk. Wanneer dit nog niet mogelijk is, kan de bedrijfsarts adviseren over andere mogelijkheden om toch te werken.  Als de werknemer de kans krijgt om passend werk te doen, moet dit altijd geaccepteerd worden. Mogelijkheden voor passend werk zijn:

  • Terugkeren naar de oude functie
  • Een andere functie binnen de eigen organisatie
  • Een nieuwe functie
  • Detachering bij een andere werkgever
  • Eigen bedrijf starten 

Conclusie

Werknemers hebben dus tijdens ziekte recht op doorbetaling van loon voor een periode van maximaal twee jaar. De werkgever is verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen aan de werknemer.  

Het HR platform van Buddee kan een handige tool zijn om het proces van ziekteverlof voor werkgevers en werknemers makkelijker en overzichtelijker te maken. Via het platform kunnen werknemers zich gemakkelijk ziek melden en de benodigde informatie en doktersverklaringen uploaden. Werkgevers kunnen vervolgens de ziekmeldingen en andere informatie bekijken en bijhouden.

Een HR platform kan ook helpen bij het opstellen van een plan van aanpak en de voortgang van de re-integratie bijhouden. Het platform kan bijvoorbeeld automatisch herinneringen sturen voor de voortgangsgesprekken en de evaluaties.

 

Wat onze klanten zeggen

Ontdek hoe Buddee jouw HR-processen kan verbeteren

Probeer onze software geheel vrijblijvend of plan een online demo en ontdek alle manieren waarop Buddee jou kan helpen om HR-processen te verbeteren, je salarisadministratie uit te besteden, en tijd te besparen.

Veelgestelde vragen

Voor wie is Buddee?
Kan ik een vrijblijvende demo krijgen?
Zijn er opstartkosten voor Buddee?
Koppelen jullie ook met andere software?
Hoe gaat Buddee om met (data)veiligheid en AVG / GDPR?
Welke functionaliteiten heeft Buddee?
Kan ik Buddee gratis uitproberen?
Kan ik ook zelf loonstroken maken?
Kan ik verschillende rechten toewijzen aan mijn medewerkers en externe adviseurs?