Wat is loonheffing?

Iedere werkgever met personeel is verplicht het werk van zijn werknemers te belonen. Deze beloning bestaat meestal uit het uitbetalen van loon. Het bedrag dat elke maand daadwerkelijk wordt overgemaakt naar de werknemer, is het nettoloon. Om op dit bedrag te komen, worden er eerst nog premies en belasting ingehouden op het brutoloon. De premies en belasting die van het brutoloon worden ingehouden, worden ook wel loonheffingen genoemd. Als werkgever ben je verplicht deze loonheffingen in te houden op het loon van jouw werknemers en deze vervolgens elke maand af te dragen aan de Belastingdienst. De overheid heeft dit zo geregeld zodat jouw werknemers aan het eind van het jaar niet in één keer een groot bedrag aan belasting en premies moet betalen. 

Waaruit bestaat loonheffing? 

Loonheffing bestaat over algemeen uit vier onderdelen; de loonbelasting, premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. 

1| Loonbelasting

Wie loon ontvangt, moet belasting betalen. De loonbelasting is een algemene bron van inkomsten voor de overheid. Jaarlijks bepaalt de overheid waar het belastinggeld naar toe gaat. Van dit geld betaalt de overheid onder andere het aanleggen van wegen en andere publieke voorzieningen.

2| Premie volksverzekeringen

Volksverzekeringen vormen samen met de werknemersverzekeringen de sociale verzekeringen. Beide verzekeringen moet mensen beschermen tegen inkomensverlies. Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. De volksverzekeringen zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De tarieven van de premies worden jaarlijks aangepast en de hoogte van de premies zijn afhankelijk van het inkomen en de leeftijd van jouw werknemers.

3| Premie werknemersverzekeringen

Iedereen in Nederland die in loondienst werkt, is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is voor werknemers die door ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid aan inkomensverlies lijden. Onder de werknemersverzekeringen valt de Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) en de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De premies van werknemersverzekeringen betaal jij als werkgever. 

4| Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Iedereen die verzekeringsplichtig is en een inkomen heeft dat tot het bijdrage inkomen gerekend wordt, is een bijdrage aan de Zorgverzekeringswet verschuldigd. Als werkgever houd je deze bijdrage in op het loon van jouw werknemers. De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet wordt voor elke werknemer middels een vast percentage van het belastbaar inkomen vastgesteld. Dit percentage kan elk jaar verschillen.