Werknemers hebben altijd recht op wettelijk verlof en het verzoek tot wettelijk verlof mag je als werkgever dan ook niet weigeren, tenzij je kunt aantonen dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen meespelen. Op welk verlof je werknemer wettelijk recht heeft, staat geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en is ook afhankelijk van de situatie waarin je werknemer zich verkeert. Een bruiloft, begrafenis, bevalling of plotseling brand in huis. Om welke reden mag jouw werknemer verlof aanvragen? 

1| Vakantie 

Wie werkt, heeft ook recht op wettelijke vakantiedagen. Op deze manier kunnen jouw werknemers af en toe vrij nemen om er een paar daagjes lekker tussenuit te gaan. Jouw werknemer heeft recht op minstens vier keer de uren die hij per week werkt. Als jouw werknemer bijvoorbeeld 40 uur in de week werkt, heeft hij recht op 20 vakantiedagen. Deze vakantiedagen vervallen binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin ze opgebouwd zijn. Jouw werknemers moeten deze vakantiedagen opnemen gezien de wettelijke vakantiedagen niet uitbetaald mogen worden.

Extra vakantiedagen die bovenop het wettelijke minimum vakantiedagen komt, worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Bovenwettelijke vakantiedagen staan vaak geregeld in een cao of arbeidsovereenkomst. Als werkgever ben je niet verplicht bovenwettelijke vakantiedagen toe te kennen. Als je de bovenwettelijke vakantiedagen wél toekent, hebben ze een geldigheidstermijn van vijf jaar. 

2| Zwangerschap en bevalling 

Als je werkneemster zwanger is, heeft zij recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van minstens 16 weken. Het zwangerschapsverlof begint zes tot vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum en het bevallingsverlof begint vervolgens op de dag na de bevalling. Het bevallingsverlof duurt minstens 10 weken. Het bevallingsverlof kan echter een verlenging krijgen van maximaal 10 weken als er sprake is van een langdurige ziekenhuisopname (meer dan zeven dagen) van het kind.

Het loon moet in het geval van dit verlof volledig worden doorbetaald. Als werkgever ontvang je hiervoor een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 100% van het maximumdagloon. Als de werkneemster een hoger loon heeft dan het maximumdagloon betaal je als werkgever het resterende deel. 

3| Geboorte

Als de vrouw of partner van je werknemer is bevallen, kan je werknemer geboorteverlof aanvragen. Het geboorteverlof – 1 keer de wekelijkse arbeidsduur – moet binnen vier weken na de bevalling worden opgenomen. Tijdens het geboorteverlof moet je jouw werknemer doorbetalen. 

Sinds 1 juli 2020 mag je werknemer na het ‘gewone’ geboorteverlof ook nog het aanvullend geboorteverlof opnemen. De duur van dit verlof is minimaal één week en maximaal vijf weken. Dit verlof moet worden opgenomen in het eerste half jaar na de geboorte. Je werknemer krijgt een uitkering van het UWV (70% van het dagloon). 

4| Ouderschapsverlof 

Als ouders, in de eerste acht jaar na de geboorte, meer tijd willen besteden aan de zorg van hun kinderen, is het mogelijk ouderschapsverlof op te nemen. Het ouderschapsverlof geldt per kind, mag opgenomen worden door beide ouders en wordt vastgesteld door het aantal werkuren per week te vermenigvuldigen met 26. Zo heeft een werknemer die 40 uur werkt, recht op 1.040 uur verlof. Tijdens het ouderschapsverlof hoef je het loon in principe niet door te betalen tenzij dit geregeld staat in een cao of arbeidsovereenkomst. 

5| Adoptie of pleegzorg

Als je werknemer een kind heeft geadopteerd of pleegouder wordt, mag hij adoptie- of pleegzorgverlof opnemen van maximaal 6 weken. Bij dit verlof is er geen doorbetalingsplicht van het loon maar ontvangt de werknemer wel een uitkering van het UWV (100% van het maximumdagloon). 

6| Zorg (kort- en langdurend)

Kort- en langdurend zorgverlof kan een werknemer opnemen als er mensen uit zijn omgeving ziek of hulpbehoevend zijn. Als je werknemer een zieke naaste wilt verzorgen en de enige is die deze verzorging op zich kan nemen, kan hij kortdurend zorgverlof opnemen. Het verlof mag per jaar maximaal twee keer de wekelijkse arbeidsduur zijn en je bent als werkgever verplicht 70% van het loon door te betalen.

Als het gaat om een levensbedreigende ziekte en de zieke naaste voor een langere tijd verzorging nodig heeft, mag je werknemer langdurend zorgverlof opnemen. Het verlof mag per jaar maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur zijn en je bent als werkgever niet verplicht het loon door te betalen.

7| Calamiteiten of kort verzuim

Als jouw werknemer niet kan werken als gevolg van onvoorziene, spoedeisende of zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, kan hij calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Denk hierbij aan situaties als een werknemer die met spoed naar het ziekenhuis moet of met spoed naar huis moet omdat het huis in brand staat. 

De duur van dit verlof is afhankelijk van de tijd die nodig is om het dringende ‘probleem’ op te lossen. Je werknemer heeft wel een meldplicht en op jouw beurt heb jij als werkgever ook de verplichting het loon volledig door te betalen tijdens dit verlof.

Bijzonder verlof 

Het kan ook voorkomen dat een werknemer graag verlof wilt opnemen dat niet in de wet staat. Dit verlof kan echter wel vastgelegd zijn in een cao of in de arbeidsovereenkomst. Dit noemen we ook wel bijzonder verlof. De grootste redenen binnen bijzonder verlof is bijvoorbeeld een verhuizing, ondertrouw, huwelijk, begrafenis van een familielid, een doktersbezoek of een examen. 

——

Leestijd: 5 minuten